Tento eshop je určen výhradně osobám nad 18 let. Stránky obsahují sexuální a erotickou tématiku.

Přihlášení k účtu
0  
DomůVše o nákupu - Reklamace a vrácení

Vše o nákupu - Reklamace a vrácení

Kupující má právo uplatnit právo z vadného plnění, která se vyskytne u spotřebního zboží a to ve lhůtě 24 měsíců (dále jen „záruční doba“) ode dne převzetí zboží, pokud není na obalu zboží uvedeno jinak. Prodávající tak zaručuje že po záruční dobu bude možné zboží využívat způsobem ke kterému je určeno a zboží si zachová obvyklé vlastnosti spojené a stupeň opotřebení. U věci zuživatelné je uvedena doba nejkratší trvanlivosti.

Projeví-li se vada v době 6.ti měsíců od převzetí zboží kupujícím má kupující právo na uplatnění této vady a volí si způsob jejího odstranění. Kupujícímu nenáleží právo z vadného plnění v případě, že o vadě  zboží věděl již v okamžiku převzetí zboží nebo pokud tuto vadu způsobil sám kupující nebo třetí osoba nevhodným užíváním zboží, či nedostatečnou péčí o něj. 

Uplatnění vady zboží provádí kupující u prodávajícího. Prodávající, v zájmu urychlení, doporučuje uplatnit vady zboží zasláním zboží na adresu: Scutica s.r.o., Husitská 74/39. Praha 3, 130 00 nebo osobně na prodejně/provozovně prodávajícího na adrese Scutica s.r.o., Husitská 74/39, Praha 3, 130 00

U zboží, které je využíváno kupujícím v přímém kontaktu s tělem kupujícího nebo třetích osob není možná volba kupujícího k vyřízení reklamace formou vrácení nebo výměny zboží. Jedná se např. o biče, důtky, erotické spodní prádlo, erotické stimulační pomůcky, erotický nábytek, harness (kožené postroje), latexové oblečení a doplňky, plácačky, poutací sety z kůže, provazy určené k japonské bondáži, rákosky aj. U tohoto zboží je možná reklamace pouze v případě zjištěné vady zboží, která je opravitelná nebo jinak odstranitelná. 

Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy byla vada kupujícím uplatněna, co je obsahem reklamace a jaký způsob reklamace je kupujícím zvolil. Po vyřízení reklamace je prodávající povinen kupujícího písemně informovat o způsobu vyřízení reklamace : způsobu vyřízení reklamace, způsobu a době trvání opravy nebo odmítnutí reklamace. Tato informace je prodávajícím odeslána kupujícímu ve lhůtě 3.dní od přijetí zboží k reklamaci. Samotná reklamace musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději však ve lhůtě 30.ti dní, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou na delší lhůtě.

Po vyřízení reklamace informuje prodávající kupujícího o tom v jaké lhůtě je možné si dané zboží vyzvednout, nestane-li se tak je kupující povinen si zboží vyzvednout ve lhůtě 30.ti dní a dní následujících od potvrzení převzetí k reklamaci ze strany prodávajícího. V případě nevyzvednutí zboží kupujícím po dobu delší než 8.měsíců, ode dne vyřízení reklamace, je prodávající oprávněn k prodeji tohoto zboží třetí osobě. Kupující v má v takovém případě právo na výtěžek z prodeje zboží snížený o odečtení nákladů prodávajícího spojených s uskladněním a následným prodejem zboží.

 

Kupující spotřebitel má právo, bez udání důvodu, odstoupit od kupní smlouvy uzavřené s prodávající prostřednictvím e-shopu a to ve lhůtě 14.ti dní o uzavření kupní smlouvy, resp. dne kdy bylo zboží převzato. O svém záměru odstoupit od kupní smlouvy je kupující informovat prodávajícího na adrese: Scutica s.r.o., Husitská 74/39, Praha 3, 130 00 nebo osobně na prodejně/provozovně prodávajícího na adrese Scutica s.r.o., Husitská 74/39, Praha 3, 130 00

Kupující spotřebitel je povinen předat prodávajícímu zpět zboží ve lhůtě 14.ti dní od odstoupení od kupní smlouvy a to zasláním poštou na adresu Scutica s.r.o., Husitská 74/39, Praha 3, 130 00 nebo osobně na prodejně/provozovně prodávajícího na adrese Scutica s.r.o., Husitská 74/39, Praha 3, 130 00  

Náklady spojené s vrácením zboží nese kupující spotřebitel. Prodávající je povinen neodkladně, nejpozději však ve lhůtě 30.ti dní od přijetí informace kupujícího o záměru odstoupení od kupní smlouvy, vrátit kupujícímu plnění z této kupní smlouvy, zejména pak kupní cenu. Pro vrácení kupní ceny pak využije prodávající stejný způsob, kterým byla kupní cena kupujícím uhrazena. 

Kupující spotřebitel nemá právo odstoupit od služeb, které byly sjednány společně s kupní smlouvou, např. doprava zboží. 

S přihlédnutím ke směrnici Evropského parlamentu a Rady č. 97/7/ES z 20.5.1997 kupující nemá právo odstoupit od kupní smlouvy v případě zboží, které z hygienických důvodů nelze vrátit. Zboží, které je využíváno kupujícím v přímém kontaktu s tělem kupujícího nebo třetích osob. Jedná se např. o biče, důtky, erotické spodní prádlo, erotické stimulační pomůcky, erotický nábytek, harness (kožené postroje), latexové oblečení a doplňky, plácačky, poutací sety z kůže, provazy určené k japonské bondáži, rákosky aj. 

 

Prodávající informuje kupujícího spotřebitele o možnosti řešení mimosoudních spotřebitelských sporů v rámci České obchodní inspekce, sídlem Praha 2, Štěpánská 567/15, případně prostřednictvím internetové adresy této instituce na https://adr.coi.cz/cs. Platforma pro řešení sporů on-line se nachází na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr.  Spory vycházejí z kupních z mezinárodním prvkem pak lze řešit u Evropského spotřebitelského centra Česká republika sídlem Praha 2, Štěpánská 567/15, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 524/2013 ze dne 21.5.2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení Evropského soudu č. 2006/2004 a směrnice č.2009/22/ES o nařízení k řešení spotřebitelských sporů on-line. 

Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou v platnosti od 1.10 2021 

Tyto všeobecné obchodní podmínky lze měnit pouze písemně s účinností od zveřejnění na webu www.scutica.cz